Zorgen over ontwikkeling begraafplaatsen en stijgende grafrechten

Aan het college van burgemeester en wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Hoorn, 31 oktober 2014

Vragen ex.artikel 43  R.v.O

 

Geacht college,

De fracties van Hoorn Lokaal en Hoorns Belang maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom de nieuwe begraafplaats Zuiderveld. Toen de raad besloot tot de aanleg van dit terrein hebben ondergetekenden al gewezen op de

landelijke trend van steeds meer cremeren en steeds minder begraven. Toen hebben wij u al gewezen op het feit dat u naar onze mening van onjuiste/verouderde cijfers uitging.

Recent hebben wij ons nogmaals verdiept in de veranderde gewoonten, waaronder de nog steeds doorgaande stijging van het aantal crematies. Ons vermoeden is dat we het punt naderen dat het aantal begravingen in balans is met het aantal ruimingen van oude graven. En als die balans bereikt is, is er derhalve geen behoefte meer aan uitbreiding van de begraafvoorzieningen. Als dit vermoeden juist is, zou dit betekenen dat we een overbodige begraafplaats aan het aanleggen zijn. Maar hopelijk kunt u onze zorg wegnemen. Daarvoor hebben wij een aantal vragen aan u.

 

  1. Graag ontvangen wij cijfermatig inzicht van u in de volgende gegevens over 2012 en 2013:

- het aantal nieuw uitgegeven zogenaamde algemene graven op de gemeentelijke begraaf-

plaatsen in genoemde jaren

- het aantal nieuw uitgegeven zogenaamde familie graven op de gemeentelijke

Begraafplaatsen in genoemde jaren

- het aantal geruimde graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in genoemde jaren

- het aantal graven waarvan de termijn in 2014 en 2015 afloopt

- het aantal op dit moment beschikbare graven op de gemeentelijke begraafplaatsen

waarbij Zuiderveld nog niet beschikbaar is

  1. Hoe verhouden deze cijfers zich tot die van 1991?

( Toelichting: U bent bij de prognose uitgegaan van het gemiddelde over 23 jaar. Maar voor een reële prognose is de trend in de verhouding begraven/cremeren belangrijker dan het gemiddelde.)

 

  1. Als we uitgaan van de bij vraag 1 en 2 gegeven cijfers, tot welke prognose leidt dat voor de de behoefte aan begraafplekken op Zuiderveld en de andere begraafplaatsen?

 

  1. Houden mensen na oplevering van Zuiderveld de vrijheid zelf een begraafplaats te kiezen. Of is het college van plan om na opening van Zuiderveld de overige gemeentelijke begraafplaatsen gesloten te verklaren voor uitgifte van nieuwe graven?

 

Uw antwoord zien wij met belangstelling binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet namens de fracties van,

Hoorn Lokaal    -   Joke van der Meij

Hoorns Belang  -  Symen van der Meer

Reageer