Vragen ex art.36 “keurmerk kinderboerderijen”

Samen met de VVD hebben wij de volgende vragen gesteld:

Hoorn, 17 februari 2015

Geacht College,

In Hoorn hebben wij een 2-tal kinderboerderijen, de Woid en de Waalrakkers. De VVD en Hoorn Lokaal hechten grote waarde aan dit soort voorzieningen aangezien zij een belangrijke rol vervullen, zowel maatschappelijk als educatief. Het is van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden hoe zij met dieren moeten omgaan.
Jaarlijks worden hier duizenden bezoeken aan afgelegd. Kinderboerderijen moeten echter, net als ieder ander bedrijf, voldoen aan de wet- en regelgeving. Zij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid naar hun gebruikers, zowel naar de bezoekers als de mensen die op de kinderboerderij werkzaam zijn. Daarom moet de kinderboerderij steeds meer aandacht besteden aan het verminderen van de risico’s voor de specifieke risicogroepen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand) door het nemen van de juiste hygiëne maatregelen en het geven van goede voorlichting. Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en dieren verder te waarborgen, is het van groot belang dat kinderboerderijen bewust en systematisch de kwaliteit en veiligheid van haar diensten beheren. Tevens heeft de kinderboerderij een belangrijke voorbeeldfunctie op het gebied van dierhouderij en dierenwelzijn. Hier draagt een Keurmerk Kinderboerderijen aan bij.

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor de dieren. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat bezoekers niet bij de mesthoop kunnen, nieuwe en zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren!
Op dit moment zien wij echter op de site van “vereniging samenwerkende kinderboerderijen Nederland” dat de Kinderboerderijen in Hoorn nog niet zijn voorzien van een dergelijk keurmerk.

Mogelijk heeft dit ook te maken met het ontbreken van een quarantaine voorziening. Met quarantaine bedoelen wij dat zieke of nieuwe dieren een tijdje geheel apart worden geplaatst van de andere dieren en de bezoekers om besmettingen te voorkomen. Deze dieren moeten apart verzorgd worden.
Wij begrijpen dat dieren nu eerder worden afgemaakt terwijl deze wanneer daar een adequate voorziening voor zou zijn dit niet het geval hoeft te zijn. Daarnaast zijn de kinderboerderijen hierdoor vaker gesloten wat niet goed is voor de bedrijfsvoering.
Deze problematiek is reeds begin 2014 door mevrouw Van der Meij van Hoorn Lokaal aangekaart bij de verantwoordelijk wethouder zowel via de mail als telefonisch echter zonder resultaat. Tijdens de raadsvergadering van 20 mei 2014 vroeg mevrouw Van der Meij of de kinderboerderijen nu eindelijk een quarantaineruimte zouden krijgen omdat in het collegeprogramma stond dat er niet bezuinigd zou worden op de kinderboerderijen. Wethouder Pijl antwoordde dat hij de aanvraag eerder had afgewezen maar dat hij deze zou gaan heroverwegen. Tot op heden, bijna een jaar verder, hebben wij nog steeds niets vernomen. Reden voor de VVD en Hoorn Lokaal om de krachten te bundelen en gezamenlijk de volgende vragen te stellen:

1. Klopt het dat de kinderboerderijen in Hoorn nog geen keurmerk hebben gekregen, en zo ja wat is hier de reden van?
2. Klopt het dat wij in Hoorn geen mogelijkheid hebben om zieke of zwangere dieren tijdelijk in quarantaine te plaatsten en is het ontbreken van deze voorziening reden voor het niet hebben van dit keurmerk?
3. Is het juist dat door het ontbreken van deze voorziening dieren nu worden afgemaakt terwijl daar een voorziening voor zou zijn geweest deze dieren niet gedood hoefden te worden?
4. Bent u het met ons eens, dat wij als overheid zo goed mogelijk voor de dieren die in ons bezit zijn heeft te zorgen alsmede voor haar werknemers en bezoekers van deze kinderboerderijen?
5. Hoeveel dagen zijn de kinderboerderijen in 2013 en 2014 dicht geweest vanwege ziekte/geboorte van dieren?

Met vriendelijke groet,
VVD- Chris de Meij raadslid
Hoorn Lokaal- Joke van der Meij fractievoorzitter

1 Comment

  1. J.Tamminga says:

    Als ex medewerker van Artis vind ik het heel belangrijk dat er een quarantaine is dit om overdraagbare ziekte,s op dier en mens in dit geval kinderen te voorkomen,een voorbeeld hiervan is de vogelgriep de afgelopen maanden waar pluimvee bedrijven in een straal van 10 KM werden geisoleerd,IVM veiligheid voor dier en mens.!!!!

Reageer