Algemene beschouwingen Hoorn Lokaal Begroting 2015 dd. 28 oktober 2014

Voorzitter, We leven in een onzekere wereld, het Ebola virus maakt veel slachtoffers in Afrika en aan de andere kant van de wereld maakt de IS  ook veel, heel veel onschuldige slachtoffers, niet alleen een onzekere maar ook een onrustige wereld,zelfs in Nederland is  een strijd los gebarsten en wel die om het voort bestaan van Zwarte Piet.  Op het gebied van onze economie is het nog steeds niet stabiel, al willen sommigen ons anders doen geloven, de economie in Nederland is nog  heel fragiel. de economie groeit niet of nauwelijks, maar de werkeloosheid neemt wel toe.

Voorzitter, het begrotings tekort van 7 miljoen  is met cosmetische handelingen  teruggebracht naar een plusje van 10 duizend euro. Bij de behandeling van de begroting verleden jaar meldde het toenmalige college  nog dat zij de ombuigingen gehaald hadden, nu blijkt dat dit niet het geval is en moet er bovenop het pakket van maatregelen uit het coalitieakkoord van  6,5 miljoen nog eens 2 miljoen extra bezuinigd worden. Gelden ,met name die uit het Parkeerfonds ,worden gebruikt om tekorten op te vullen, met het risico dat er wanneer nodig, geen geld meer is voor b.v. een parkeergarage. Hier worden wij bepaald niet vrolijk van.

De wereld wordt harder, ondernemers hebben het moeilijk, er is nog teveel bureaucratie en bij de burgers is er angst voor nieuwe ontwikkelingen. Ook in Hoorn onzekere tijden want hoe zal het gaan met de transformaties , AWBZ, jeugdzorg, participatiewet en passend onderwijs) veel is qua inhoud en financiën nog niet geheel duidelijk, maar we zullen dit wel tot een goed einde moeten brengen, we hebben geen keuze want de opdracht vanuit Den Haag is duidelijk:onze  zorg  moet goedkoper en efficiënter.

Voorzitter het is ons niet duidelijk wat het college voor plannen heeft op het gebied van Stadspromotie, teleurgesteld zijn we dat er geen begin wordt gemaakt met Stadspromotie . Het is hard nodig dat er  eindelijk een goede afstemming komt tussen de vele evenementen, dat de leegstand in de binnenstad wordt aangepakt, taken die door een citymanager gedaan zouden kunnen worden.

 

Voorzitter  wij zijn voor vooruitgang, willen de economie niet stagneren maar wij maken ons grote zorgen om geldverslindende projecten zoals het Zevenhuis. “Zevenhuis biedt Steenuil nieuw jacht c.q. bedrijfsterrein”staat te lezen in de Zevenhuis nieuwsbrief van oktober 2014, dat is mooi voor de Steenuil, maar hoe zit het met de ondernemers? Na één persbericht met foto van de ondertekening van één contract werd het stil en dat is het nog steeds. Hoeveel gegadigden hebben zich ondertussen gemeld of zijn tot aankoop overgegaan?

 

Een andere bron van zorg voor ons is de nieuwe begraafplaats Zuiderveld, wat een verkeerd besluit is dat destijds geweest! Voorzitter met verbazing hebben wij gelezen dat men bij het berekenen van de gemiddelde opbrengsten uitgaat van een gemiddelde over een periode van 23 jaar.! 23 jaar geleden was de verhouding begraven / cremeren 50-50% )

Uit zeer betrouwbare bron kan ik u meedelen dat dit nu 85-15% is waardoor wij verwachten dat er met een te rooskleurig aantal begrafenissen is gerekend. Er wordt veel minder begraven, we lopen dus een zeer grote kans dat we straks een van de duurste begraafplaatsen in Nederland hebben maar wel zo goed als leeg en die jaarlijks vele duizenden euro’s zal gaan kosten. Mede door het jaarlijks laten stijgen van de grafrechten met percentages van 13%  tot een verdubbeling in 2016 worden mensen nu al gedwongen, puur uit financiële noodzaak te kiezen voor een crematie of een reeds gehuurd graf niet langer aan te houden of te verlengen. Wij denken dat het aanpassen van de grafrechten naar het niveau van 2010 zal leiden tot meer begrafenissen al was het alleen maar omdat  de meeste uitvaartverzekeringen  op die kosten gebaseerd zijn. Meer begrafenissen leid ook tot meer inkomsten….

Goed dat u ons voorstel om te kijken of tariefdifferentiatie toegepast kan worden heeft overgenomen, wij zien met belangstelling uit naar de uitkomst hiervan. Wij hebben u nog een andere suggestie gedaan en dat is om te kijken of betaling van de grafrechten via de gemeentelijke belastingaanslag kan, doet u hier nog iets mee?

 

Voorzitter het college is voornemens om de bouw van een Islamitische school toe te staan, wij zijn hier geen voorstander van dit brengt  o.i. verzuiling te weeg, terwijl wij  juist voor integratie zijn. de gemeente is juist heel goed bezig  , ik noem;De VVE: het  bestrijden van taalachterstanden door middel van vroegtijdige Voorschoolse  Educatie en het project Vreedzame school, vreedzame wijk.

Als we kijken naar de tijd waarin we leven met alle maatschappelijke onrust van dien en de toenemende intolerantie aangaande verschillende geloven denken wij niet dat een Islamitische school gaat bijdragen aan de Vreedzame Wijk en Vreedzame scholen. Wat is het nut overigens van een intensief VVE programma voor 2 tot 4 jarigen als de Islamitische kinderen vervolgens naar een Islamitische basisschool gaan waar op het schoolplein toch weer snel wordt overgegaan op de Marokkaanse, Arabische, Turkse of Berberse  moedertaal?

In het kader van Vreedzame school en Vreedzame wijk kunnen wij ons als gemeente beter concentreren op het integreren van de verschillende religies in het basisonderwijs.De Imam, de Rabbijn, de Pastoor en overige geestelijk leiders kunnen ons daarbij helpen.

Met meer plezier kijken wij naar de doelstelling in de begroting van de uitbreiding van de doorlopende leerlijnen met als doel het uitbreiden van de mogelijkheden tot Hoger Beroepsonderwijs In Hoorn.Voorzitter de afdeling onderwijs in mijn fractie ( !) kan niet wachten om de HBO variant van het Clusius College te verwelkomen.

 

Voorzitter, In 1889 tijdens de beroemde wereldtentoonstelling in Parijs, hoorde de jonge componist Claude Debussy voor het eerst in zijn leven de muziek van de Javaanse Gamelan. Het hielp de componist bij zijn zoektocht naar een nieuw klankidioom en een nieuwe benadering van harmonie en structuur. Debussy brak met de muziektraditie voor hem en legde met zijn “impressionistische muziek”de grondslag voor de moderne muziek van de twintigste eeuw en de ambientstijl die later in de popmuziek zou worden opgepakt.

Dit is zeker niet het enige voorbeeld van vernieuwing die tot stand komt door onverwachts samenkomen van verschillende werelden. Of het nu gaat om muziek, of beeldende kunst, om architectuur of design: het doorbreken van bestaande grenzen tussen werelden, disciplines en stijlen, en op basis van die onverwachtse combinatie iets nieuws creëren. Dat voorzitter is de kracht van creativiteit.

De verbinding van kunstenaars en creatieven met andere maatschappelijke en economische werelden is één van de meest veelbelovende ontwikkelingen van deze tijd. Dit zei minister Bussemaker tijdens de opening van de Europese ontmoeting met cultuurministers. Maar dit is ook op lokaal gebied van toepassing, het besef is inmiddels doorgedrongen dat de creatieve industrie een economische factor van betekenis is.

We staan voor grote, complexe problemen op het gebied van gezondheid, milieu en de leefbaarheid van onze stad. Met de bekende oplossingen redden we het niet. Het moet slimmer, anders, beter. Technologie helpt om die nieuwe oplossingen te vinden. Maar het komt aan op menselijk vernuft en creativiteit om die grenzen open te breken. En om er verstandig mee om te gaan. Daarin kan de creatieve sector voorop lopen.

Een goede ontwikkeling op dit gebied is het ontstaan van creatieve broedplaatsen. Als lokale overheid moeten wij ons afvragen hoe we de creatieve industrie in kunnen zetten om van onze  succesvolle stad ook een gezonde en duurzame stad te maken en hoe  geven we cultuureducatie op scholen die plek die het verdient?

Voorzitter wij zijn blij dat het college het belang van kunst en cultuur erkend en gaat zoeken naar nieuwe vormen van verbinding. Denk daarbij ook eens meer aan “toegepaste kunst”. Denk en handel eens wat meer “out of the box” als er een bank in een openbare ruimte moet worden aangeschaft. Toegepaste kunst kan ook heel goed bij speelplekken, deze zijn  vaak zo saai en kleurloos.

Een nieuwe vorm van verbinding kan ook zijn het verplaatsen van de centrale bibliotheek in de Wisselstraat naar de Grote Kerk. Fractie Tonnaer zal hiertoe een motie indienen en ik vraag de collega’s om deze te ondersteunen, we hebben met eigen ogen in Zwolle kunnen zien hoe geschikt een Kerk is voor het herbergen van boeken. De Grote Kerk staat  daar maar leeg en nutteloos te zijn maar zou met een beetje creativiteit een cultureel pareltje kunnen worden, een uitgelezen kans dus.

Voorzitter

In de begroting worden de woonlasten van Hoorn vergeleken met diverse Westfriese gemeente, wij raden u aan om dat ook met de hondenbelasting te doen u zult versteld staan. In o.a. Enkhuizen, Drechterland en Hollands Kroon is deze onrechtvaardige  en niet meer van deze tijd zijnde belasting namelijk al afgeschaft. Ik wilde vandaag met een motie komen om de hondenbelasting af te schaffen, maar voorzitter waar haal je met een begrotingsresultaat van 10 duizend euro, 3 ton dekking vandaan? Of het college moet bereidt zijn om dit te dekken uit de 1,8 miljoen die zij hebben gereserveerd voor nieuw beleid? Maar vooralsnog is die 3 ton hondenbelasting dus nodig om de begroting kloppend te krijgen, hiermee is wel bewezen dat de Hond een melkkoe is!

Reageer